Kto nas czyta

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

JoomlaStats Activation


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Żarskiego
ogloszenie - nabór na stanowisko doradcy- konsultanta

 

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2017

DYREKTORA ZESPOŁU PORADNI – PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

POWIATU ŻARSKIEGO

 

 

w sprawie: zatrudnienia doradcy konsultanta realizującego zadania w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na poziomie lokalnym, powiatu żarskiego

 

 

§ 1

Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego w Żarach zatrudni doradcę – konsultanta na podstawie umowy cywilno -prawnej.

§ 2

Konsultant będzie realizował zadania w zakresie doradztwa edukacyjno- zawodowego na poziomie lokalnym, powiatu żarskiego.

§ 3

Doradca – konsultant musi spełniać  wymogi określone w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji                    na lata 2014-2020.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

 

Żary, dnia  04.10.2017r

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE:

Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żarach ogłasza nabór na stanowisko doradcy- konsultanta  realizującego zadania w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na poziomie lokalnym, powiatu żarskiego ( Umowa cywilno-prawna)

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym zgodnym prowadzonymi zajęciami (Doradztwo zawodowe)

f) studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć (Doradztwo zawodowe)

2. Wymagania dodatkowe:  
a) bardzo dobra umiejętność obsługi komputera,
b) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność, prawo jazdy kat.B.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) do zadań doradcy-konsultanta należy pomoc w diagnozie potrzeb szkoły oraz dostosowanie oferty doskonalenia do zdiagnozowanych potrzeb, a następnie pomoc
w zbudowaniu planu wspomagania i jego realizacji;

b) na podstawie wyników diagnozy doradca – konsultant, we współpracy ze szkołą lub placówką systemu oświaty, opracowuje plan wparcia ww. podmiotów. Plan powinien zawierać propozycję działań i rozwiązań ukierunkowanych na podniesienie jakości usług świadczonych w szkole lub placówce systemu oświaty z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, czyli tzw. formy doskonalenia doradztwa edukacyjno-zawodowego;

c) plan wsparcia szkoły powinien uwzględniać konieczność wykorzystania potencjału
i zasobów szkoły. Wśród realizatorów zadań określonych w planie wsparcia szkoły wyróżnić należy: kadrę szkoły, doradców-konsultantów oraz instytucje zewnętrzne wspierające szkolne doradztwo zawodowe (w tym poradnie psychologiczno–pedagogiczne, Ochotnicze Hufce Pracy, powiatowe urzędy pracy);

d) katalog działań możliwych do zrealizowania w ramach planu wsparcia szkoły obejmuje:

- udzielanie pomocy doradcom edukacyjno - zawodowym w organizowaniu szkolnych spotkań, konkursów itp. poświęconych doradztwu edukacyjno – zawodowemu;

- współpracę przy organizacji spotkań poświęconych doradztwu edukacyjno-zawodowemu z uczniami, rodzicami, radami pedagogicznymi, zespołami wychowawców oraz przedstawicielami pracodawców lub przedsiębiorców;

- inicjowanie współpracy z zewnętrznymi instytucjami wspierającymi szkolne doradztwo edukacyjno – zawodowe;

- udostępnianie informacji, np. o instytucjach zewnętrznych wspierających doradztwo edukacyjno – zawodowe, opisanych w mapie lokalnej sieci doradztwa edukacyjno - zawodowego lub możliwościach pozyskania materiałów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;

- inicjowanie i koordynowanie konkursów, konferencji i innych przedsięwzięć z dziedziny doradztwa edukacyjno - zawodowego o zasięgu lokalnym;

- wspieranie aktywności szkoły w środowisku lokalnym poprzez udział w targach szkolnych, organizacji lub udziale w tzw. drzwiach otwartych;

- organizacja wspólnych warsztatów, spotkań oraz konferencji z udziałem przedstawicieli instytucji zajmujących się doradztwem w powiecie, władz lokalnych, przedstawicieli pracodawców lub przedsiębiorców czy szkół wyższych;


4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys – curriculum vitae,
3) kserokopie dyplomów lub świadectw ukończenia szkoły potwierdzających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy,
6) oświadczenia:
a) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
b) o braku prawomocnego wyroku sądu skazującego za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
c) o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku,
d) informacja o kontaktowym numerze telefonicznym.

5. Kandydat może dodatkowo przedłożyć kserokopie:
a) zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
b) referencji,
c) innych dokumentów potwierdzających przydatność do pracy na danym stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Żarach, 68-200 Żary, ul. Wrocławska 5 lub przesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu dokumentów do Zespołu Poradni),

6. Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 16 października 2017 r. o godz. 16.00.

7. Dokumenty, które wpłyną do Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego po upływie terminu do ich składania nie będą rozpatrywane. 

 

Mamo! Tato! Nie zawsze rozwój Waszego dziecka, mimo oczekiwań, będzie przebiegał prawidłowo. Niektóre zaburzenia mogą pojawić się już w pierwszych dniach życia dziecka, inne w okresie przedszkolnym, szkolnym lub okresie dojrzewania. Im szybciej dostrzeżecie te objawy i odpowiednio zareagujecie, tym większe są szanse, że poprzez odpowiednią pracę i ukierunkowaną pomoc Wasze dziecko będzie rozwijać się lepiej. Przyjdź do nas, jeżeli: coś w zachowaniu dziecka cię niepokoi, jego rozwój jest opóźniony lub nieharmonijny, dziecko ma trudności z nauką, uczy się dobrze, ale ma trudności w czytaniu i pisaniu, ma problemy w relacjach z rówieśnikami, nie potrafi wybrać szkoły lub zawodu, jego mowa jest opóźniona, sprawia kłopoty wychowawcze.

Kontakt z nami:

ul. Wrocławska 5 68-200 Żary

tel/fax 068 479 43 83

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Poradnia czynna: pon.-pt.od 7.30 do 18.00, Sekretariat czynny: pon.-pt. od. 8.00 do 15.00

 

ul. Pokoju 1c 68-300 Lubsko

tel/fax 68 459 77 33 - 34

e-mail: pplubsko@powiatzarski

Poradnia czynna: pon.- pt. od 7.30 do 18.00, Sekretariat czynny:  pon. - pt. od 8.00 do 12.00

 

Nie czekaj, ale zapobiegaj! Wszystkie nasze badania, porady, konsultacje, terapie są - BEZPŁATNE.

 

Sonda

Skąd się o nas dowiedziałeś?
 

Reklamy

Jesteśmy instytucją non-profit stąd bardzo pomocne dla naszej działalności są wszelkiego rodzaju wsparcia rzeczowe czy finansowe. W podzięce za wsparcie, oprócz ogromnej wdzięczności, oferujemy to miejsce na reklamę. Dziękujemy!