Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli

 

Nauczyciele dzieci w wieku od 0 – 6 r.ż.

 •  „Jak wychowywać mądrze i świadomie bez przemocy”.
 •  „Nieprawidłowości w rozwoju emocjonalno-społecznym dzieci w wieku przedszkolnym”.
 • „Rozwój mowy a gotowość do nauki czytania i pisania”- rada szkoleniowa.

Nauczyciele szkół podstawowych: 

 •  „Wspieranie pracy nauczycieli w planowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z opiniami i orzeczeniami”
 • „Wymowa a pismo” – rada szkoleniowa.
 • „Trudności w pisaniu u dzieci z wadami wymowy” – rada szkoleniowa.
 • „Wspomaganie pracy nauczycieli w planowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieci z wadami słuchu”.
 • Jak rozmawiać z uczniami o śmierci, chorobie i rozwodzie (elementy interwencji kryzysowe)
 •  „Funkcjonowanie dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju (spektrum autyzmu)” - warsztaty.
 • „Uczeń z zespołem nadpobudliwości: prezentacja multimedialna i metody pracy” - szkolenie Rady Pedagogicznej.
 • „Efektywna komunikacja warunkiem dobrej współpracy nauczyciel-rodzic” -  warsztaty lub prelekcja dla Rad Pedagogicznych.
 • Spotkanie informacyjne w ramach OTPOPP i grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych „Jak poznać, czy dziecko doświadcza przemocy?”.
 • „Wpływ traumy na rozwój dziecka”.
 • „Model pracy z uczniem zdolnym”.

 

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych:

 • „Wspieranie pracy nauczycieli w planowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z opiniami i orzeczeniami”.
 • „Zaburzenia odżywiania, depresja, próby samobójcze – jak rozpoznać i pomóc dziecku” - szkolenie
 • „Modele pracy z dziećmi zdolnymi”
 • „Wpływ traumy na rozwój dziecka”.