Orzecznictwo Email

Przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej działa Zespół Orzekający, który wydaje orzeczenia o potrzebie:

  • kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (w tym m.in. o kształceniu w szkole specjalnej, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, klasach integracyjnych, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych),
  • nauczania indywidualnego dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
  • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Jak uzyskać pomoc?

W celu otrzymania orzeczenia rodzice muszą wypełnić zgłoszenie dziecka do Poradni i złożyć je w sekretariacie. Jeżeli dziecko nie posiada aktualnych badań psychologiczno-pedagogicznych pracownicy Poradni wyznaczą termin badania dziecka.

Po badaniu rodzice (lub opiekunowie prawni) wypełniają pisemny wniosek, którego druk znajduje się w Poradni i otrzymują zawiadomienie o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego w sprawie ich dziecka.

Do wniosku rodzice muszą dołączyć posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w tym:

  • wyniki badań lekarskich, w przypadku orzeczenia o nauczaniu indywidualnym najlepiej jest posłużyć się drukiem zaświadczenia z poradni, w którym lekarz-specjalista winien określić stan zdrowia ucznia i  czas trwania nauczania indywidualnego,
  • opinię wychowawcy o dziecku,
  • wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych przeprowadzonych poza Poradnią.