Jak uzyskać pomoc?

 

Przy Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego działa Zespół Orzekający, który wydaje orzeczenia o potrzebie:

- kształcenia specjalnego dla:

· niesłyszących i słabosłyszących,

· niewidomych i słabowidzących,

· z niepełnosprawnością ruchową,

· z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

· z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,

· z autyzmem,

· z więcej niż jedną niepełnosprawnością,

· zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

· niedostosowanych społecznie,

- indywidualnych lub zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

- nauczania indywidualnego i indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.