JoomlaStats Activation


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Formy, metody i środki stosowane w pośrednictwie zawodowym

Podstawową formą pracy nauczycieli jest preorientacja zawodowa w toku której należy :

 

  1. Uświadomić młodzieży sens każdej pracy .
  2. Zaznajomić młodzież ze strukturą szkolnictwa zawodowego, z typami i rodzajami szkół z zawodami i specjalnościami, które w tych szkołach występują, z możliwościami kształcenia się na poziomie średnim .
  3. Dostarczyć młodzieży informacji o stanie rynku pracy i możliwościach zatrudnienia .
  4. Propagować zawody szczególnie ważne dla gospodarki (tzw. deficytowe ) .
  5. Dostarczać młodzieży niezbędnych informacji o zawodach i o warunkach w jakich odbywa się praca w poszczególnych zawodach .
  6. Wskazywać trudności , jakie uczeń może napotkać przy realizacji zamierzeń zawodowych (np. nieodpowiedni stan zdrowia, nieodpowiednie zdolności itp.).

 

Natomiast podstawową formą orientacji i poradnictwa zawodowego w szkole na wszystkich etapach jest lekcja. Spełnia ona bowiem wyjątkową rolę w procesie orientacji, ponieważ zawiera duży ładunek emocjonalny oraz treściowy określony programem nauczania danego przedmiotu i wzbogacony o problematykę zawodoznawczą. Szczególną rolę, oprócz lekcji przedmiotowych, spełniają lekcje do dyspozycji wychowawcy klasy, na których często nauczyciele realizują problematykę zawodoznawczą .2

Prowadzone prelekcje i rozmowy mogą i rozbudzają u uczniów zainteresowania pracą w różnych zawodach, jak i własną przyszłością zawodową, pobudzają do refleksji oraz oceny własnych zdolności, zamiłowań, umiejętności, jak i indywidualnych możliwości .

Duży wpływ na kształtowanie i ukierunkowanie zainteresowań zawodowych uczniów wywierają lekcje prowadzone przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów .

Prawidłowe wykorzystywanie treści i procesu nauczania wszystkich przedmiotów, wiązanie tego procesu z orientacją zawodową pozwala na wyposażenie uczniów w duży zasób wiedzy zawodoznawczej . 3

Istotną rolę w orientacji zawodowej odgrywają wycieczki, specjalnie organizowane przez szkołę w ramach planowanej preorientacji, jak i związane z nauczaniem poszczególnych przedmiotów, czy też z realizacją zajęć pozalekcyjnych. Celem wycieczek jest przede wszystkim konfrontacja informacji zawodoznawczych przekazywanych uczniom podczas lekcji lub za pośrednictwem środków masowego przekazu .

Duże znaczenie mają spotkania zawodoznawcze uczniów z przedstawicielami różnych gałęzi produkcji i specjalności zawodowych. W spotkaniach tych powinni brać udział rodzice uczniów danej szkoły oraz przedstawiciele zakładów pracy. Dużym powodzeniem cieszą się konsultacje zawodoznawcze prowadzone na terenie szkół bądź na terenie poradni psychologiczno - pedagogicznej przez psychologów i pedagogów w nich zatrudnionych .

W szkołach popularnością cieszą się kąciki informacji zawodowej lub kąciki zawodoznawcze.

Są to gabloty i plansze zawierające informacje na temat zawodów i kierunków kształcenia .

Formą coraz częściej stosowaną w szkołach są tzw. giełdy zawodów, często połączone z wyświetlaniem filmów zawodoznawczych i dyskusją która przyczynia się do uporządkowania wiedzy podawanej uczniom .

Wartościową formą stosowaną w niewielu szkołach są wyodrębnione gabinety orientacji zawodowej i poradnictwa zawodowego .

Skuteczność wymienionych form pracy zależy od różnorodności i właściwego stosowania odpowiednich metod.

Do najczęściej stosowanych metod zalicza się : prelekcje, wykłady, dyskusje i rozmowy indywidualne prowadzone z zainteresowanymi uczniami i ich rodzicami, konsultacje zbiorowe, posługiwanie się materiałami drukowanymi (np. encyklopedie zawodów, informatory, foldery, wycinki prasowe itp.), przygotowywanie przez uczniów wypracowań, indywidualne i zespołowe obserwacje, demonstracje i objaśnienia, ćwiczenia laboratoryjne i warsztatowo - pracowniane, pokazy, eksperymenty, uprawy i hodowle i inne .4

Jedną z metod ostatnio preferowanych są tzw. zeszyty zawodoznawcze. Zapisy w tych zeszytach to droga do poszukiwania zawodu do samookreślenia zawodowego ucznia, a jednocześnie pomoc dla wychowawcy klasy i poradni psychologiczno - pedagogicznej w rozpoznaniu jego zainteresowań, aspiracji zawodowych i szkolnych .

Pomocą w prowadzeniu działalności orientacyjnej i poradniczej mogą służyć następujące środki: literatura zawodoznawcza, czasopisma, filmy zawodoznawcze, przeźrocza przedstawiające stanowiska pracy, modele maszyn, urządzeń, plany i programy nauczania szkół, tabele zestawiające przeciwskazania zawodowe, charakterystyki zawodowe, audycje radiowe i telewizyjne oraz inne współczesne formy przekazu pozwalające na przybliżenie zawodów .5

Zaprezentowane formy, metody i środki stosowane w poradnictwie zawodowym wskazuje na bardzo bogaty zakres możliwości oddziaływania w tym zakresie na uczniu szkoły podstawowej. Korzystanie z poszczególnych propozycji zależy od indywidualnej inwencji nauczycieli i pedagogów .

Opracował: mgr Bartłomiej Kubiak