Szkolenia i warsztaty
Oferta działań profilaktycznych w roku szkolnym 2016/2017

Dla uczniów

Dzieci w wieku przedszkolnym:

 • Zajęcia integracyjne – warsztaty.

 • „Nauczyć się rozsądnej nieufności – uwrażliwienie dzieci na zagrożenia przemocy seksualnej” - warsztaty.

 • „Mapa moich emocji – rozpoznawanie i nazywanie emocji” - warsztaty.

 • „Instrukcja obsługi złości – jak radzić sobie z negatywnymi uczuciami” - warsztaty.

 • Wykrywanie zaburzeń mowy – badania przesiewowe. Program Promocji Zdrowia Psychicznego – „Przyjaciele Zippiego”.

Szkoły podstawowe:

 1. Edukacja wczesnoszkolna (klasy 0-III):

 • „Czy moje zachowanie zawsze jest prawidłowe?” - warsztaty. „Rozwijanie umiejętności komunikowania się i kompetencji społecznych” - warsztaty.

 • „Nauczyć się rozsądnej nieufności – uwrażliwienie dzieci na zagrożenia przemocy seksualnej” - warsztaty. „Ukierunkowanie pracy samokształceniowej ucznia z dysleksją rozwojową” - warsztaty.

 • Zajęcia integracyjne dla zespołów klasowych.

 • „Mapa moich emocji – rozpoznawanie i nazywanie emocji”.

 1. Starszy wiek szkolny (klasy IV-VI):

 • „Agresja i przemoc rówieśnicza” - warsztaty.

 • „Rozwijanie umiejętności komunikowania się i kompetencji społecznych” - warsztaty.

 • „Nauczyć się rozsądnej nieufności – uwrażliwienie dzieci na zagrożenia przemocy seksualnej” – warsztaty.

 • „Ukierunkowanie pracy samokształceniowej ucznia z dysleksją rozwojową i niepowodzeniami edukacyjnymi” - warsztaty.

 • Zajęcia integracyjne dla zespołów klasowych.

 • „Metody skutecznego uczenia się i wzbudzania motywacji do nauki” - warsztaty.

 • Profilaktyka antynikotynowa dla klas VI wg autorskiego programu.

 • „Jestem za mądry na dopalacze” – warsztaty dla klas VI.

 • „Być tolerancyjnym – czy to trudne? Poznajemy swoje emocje.” – zajęcia związane z podnoszeniem kompetencji społecznych uczniów.

 • „Trening zastępowania agresji.

 • Zajęcia warsztatowe dla uczniów z trudnościami w relacjach rówieśniczych.

Gimnazjum

 • „Agresja i przemoc rówieśnicza” - warsztaty.

 • „Agresja, przemoc, cyberprzemoc jako formy przestępstwa”

 • „Ukierunkowanie pracy samokształceniowej ucznia z dysleksją rozwojową” – warsztaty.

 • „Rozwijanie umiejętności komunikowania się – wpływ pełnionych ról na sposób komunikowania się” - warsztaty

 • „Techniki skutecznego uczenia się, rozpoznawanie swoich mocnych stron” – warsztaty z zakresu technik skutecznego uczenia się.

 • Zajęcia integracyjne dla zespołów klasowych. Zajęcia warsztatowe związane z radzeniem sobie ze stresem przedegzaminacyjnym.

 • Profilaktyka antynikotynowa wg autorskiego programu.

Szkoły ponadgimnazjalne:

 • „Agresja i przemoc rówieśnicza” – warsztaty.

 • „Agresja, przemoc, cyberprzemoc jako formy przestępstwa”

 • „Rozwijanie umiejętności komunikowania się i kompetencji społecznych” - warsztaty.

 • „Jak uczyć się szybko i skutecznie” - warsztaty.

 • „Sposoby radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym” - warsztaty.

 • „Ukierunkowanie pracy samokształceniowej ucznia z dysleksją rozwojową” - warsztaty.

 • „Dyskryminacja, uprzedzenia, stereotypy – przeciwdziałanie negatywnym postawom społecznym wśród młodzieży” – warsztaty.

Ponadto w ramach działań zawodoznawczych:

 • Zajęcia aktywizujące do wyboru zawodu dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.

 • Punkty konsultacyjne dla młodzieży organizowane w szkołach – informacja edukacyjna, ukierunkowanie planów edukacyjnych i zawodowych.

Dla rodziców

Dla rodziców dzieci wszystkich grup wiekowych:

 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z ADHD.

 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niesłyszących i niepełnosprawnych.

 • „Szkoła dla rodziców i wychowawców.”

 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci sprawiających problemy wychowawcze –

Dla rodziców dzieci w wieku 0 – 6 roku życia:

 • „Rozwój psychomotoryczny dziecka w wieku od urodzenia do 6r.ż. – prawidłowości i zakłócenia – prelekcja.

 • „Wpływ środowiska rodzinnego na rozwój emocjonalny i społeczny dzieci w wieku przedszkolnym” - prelekcja.

 • „Rozwój emocjonalno-społeczny dziecka w wieku przedszkolnym. Co jest normą, a co nie”.

 • „Wady postawy u dzieci” – prelekcja.

 • „Nauczyć się rozsądnej nieufności – uwrażliwienie na zagrożenia przemocy seksualnej wobec dzieci”.

 • „Dojrzałość szkolna dziecka kończącego edukację przedszkolną” - prelekcja.

 • „Wspieranie prawidłowego rozwoju mowy dziecka” – prelekcja.

 • „Rola i zadania Poradni – jak uzyskać pomoc?” – prelekcja.

 • „Wpływ wad wymowy na sytuację dziecka w przedszkolu” – prelekcja.

 • „Rozwój mowy a gotowość do nauki czytania i pisania” – prelekcja.

 • „Opieka logopedyczna od narodzin” – prelekcja.

 • Warsztat umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.

Rodzice dziecka w wieku szkoły podstawowej

 • Zajęcia edukacyjne dla rodziców dotyczące pomocy dziecku z ryzyka dysleksją i z dysleksją rozwojową.

 • „Jak motywować dziecko do nauki, żeby go nie zniechęcić?” – prelekcja.

 • „Jak rozmawiać z dzieckiem wchodzącym w okres dorastania i jak motywować je do nauki?” – prelekcja.

 • „Jak wspierać ucznia ze specyficznymi trudnościami w nauce, w tym z zaburzeniami mowy i innymi problemami” – prelekcja.

 • „Wpływ Telewizji i innych mediów na rozwój dziecka” – prelekcja.

 • „Nauczyć się rozsądnej nieufności – uwrażliwienie na zagrożenia przemocy seksualnej wobec dzieci”.

 • „Zaburzenia odżywiania, depresja, próby samobójcze – jak rozpoznać i pomóc dziecku” - prelekcje.

 • „Współczesne, cywilizacyjne zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży” (komputer, Internet) – prelekcja.

 • „Inne czasy…. inna młodzież…” - cechy rozwojowe okresu dojrzewania – prelekcja dla rodziców klas VI

 • „Wpływ wad wymowy na sytuację dziecka w szkole” – prelekcja.

 • „Jak zapewnić dziecku dobry start w szkole”- prelekcja dla rodziców uczniów klas I.

 • Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców.

 • „Szkoła dla rodziców i wychowawców.”

 • Warsztaty dla rodziców dot. wspierania i motywowania dziecka w nauce. Rodzice dziecka w wieku szkoły gimnazjalnej

 • Zajęcia edukacyjne dla rodziców dotyczące pomocy dziecku z dysleksją rozwojową.

 • Prelekcje podczas zebrań szkolnych na temat:

 • „Metody wspierania dzieci w rozwoju emocjonalno-społecznym w wieku gimnazjalnym.”

 • „Zagrożenia uzależnieniami – zaburzenia jedzenia, wpływ mediów na rozwój nastolatków.”

 • „Jak rozmawiać z nastolatkami”

 • „Jak mobilizować dziecko do nauki”

 • „Pochwała i konsekwencja w wychowaniu”

Rodzice dziecka w wieku szkoły ponadgimnazjalnej:

 • Zajęcia edukacyjne dla rodziców dotyczące pomocy dziecku z dysleksją rozwojową.

 • Prelekcje podczas zebrań szkolnych na temat:

 • „Zaburzenia odżywiania, depresja, próby samobójcze – jak rozpoznać i pomóc dziecku” - prelekcje.

 • „Współczesne, cywilizacyjne zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży”

 • „Inne czasy…. inna młodzież…” - cechy rozwojowe okresu dojrzewania

 • „Metody wzbudzania u uczniów wewnętrznej motywacji do nauki”

Ponadto w ramach działań zawodoznawczych:

 • „Rozpoznawanie zainteresowań i predyspozycji młodzieży – metody wsparcia i ukierunkowania do wyboru zawodu”

Dla nauczycieli

Nauczyciele dzieci w wieku od 0 – 6 r.ż.

 • „Dojrzałość szkolna” – prelekcja.

 • „Rozwój psychomotoryczny dziecka w wieku od urodzenia do 6 r.ż. – prawidłowości i zakłócenia – prelekcja.

 • „Efektywna komunikacja warunkiem dobrej współpracy nauczyciel-rodzic” - warsztaty lub prelekcja dla Rad Pedagogicznych.

 • „Nieprawidłowości w rozwoju emocjonalno-społecznym dzieci w wieku przedszkolnym”.

 • „Rozwój mowy a gotowość do nauki czytania i pisania”- rada szkoleniowa.

Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:

 1. Problemy edukacyjne uczniów:

 • „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, szczególnie ucznia niepełnosprawnego” – szkolenie Rady Pedagogicznej.

 • „Wspieranie pracy nauczycieli w planowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z opiniami i orzeczeniami”

 • „Wymowa a pismo” – rada szkoleniowa.

 • „Trudności w pisaniu u dzieci z wadami wymowy” – rada szkoleniowa.

 • „Wspomaganie pracy nauczycieli w planowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieci z wadami słuchu”.

 1. Wspomaganie rozwoju emocjonalnego:

 • „Funkcjonowanie dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju (spektrum autyzmu)” - warsztaty.

 • „Uczeń z zespołem nadpobudliwości: prezentacja multimedialna i metody pracy” - szkolenie Rady Pedagogicznej.

 • „Zaburzenia odżywiania, depresja, próby samobójcze – jak rozpoznać i pomóc dziecku” - szkolenie.

 • „Efektywna komunikacja warunkiem dobrej współpracy nauczyciel-rodzic” - warsztaty lub prelekcja dla Rad Pedagogicznych.

 • „Inne czasy…. inna młodzież…” - cechy rozwojowe okresu dojrzewania” – prelekcja.

 • „Nowe oblicza agresji” – prelekcja.

 • „Tworzenie relacji z uczniem na lekcjach w gimnazjum” – warsztaty.

 • „Szkoła dla rodziców i wychowawców” cz. 1 - warsztaty.

 • „Budowanie relacji nauczyciel-uczeń i nauczyciel-rodzic” prelekcja.

 • „Uprzedzenia, stereotypy, dyskryminacja – przeciwdziałanie negatywnym postawom wśród młodzieży” – prelekcja.

 • „Modele pracy z dziećmi zdolnymi” – prelekcja.

 • Interwencje w sytuacjach kryzysowych.

 • Grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych – szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.

 • Spotkanie informacyjne w ramach OTPOPP i grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych „Jak poznać, czy dziecko doświadcza przemocy?”.

 
 

 

 

 


 

 

Mamo! Tato! Nie zawsze rozwój Waszego dziecka, mimo oczekiwań, będzie przebiegał prawidłowo. Niektóre zaburzenia mogą pojawić się już w pierwszych dniach życia dziecka, inne w okresie przedszkolnym, szkolnym lub okresie dojrzewania. Im szybciej dostrzeżecie te objawy i odpowiednio zareagujecie, tym większe są szanse, że poprzez odpowiednią pracę i ukierunkowaną pomoc Wasze dziecko będzie rozwijać się lepiej. Przyjdź do nas, jeżeli: coś w zachowaniu dziecka cię niepokoi, jego rozwój jest opóźniony lub nieharmonijny, dziecko ma trudności z nauką, uczy się dobrze, ale ma trudności w czytaniu i pisaniu, ma problemy w relacjach z rówieśnikami, nie potrafi wybrać szkoły lub zawodu, jego mowa jest opóźniona, sprawia kłopoty wychowawcze.

Kontakt z nami:

ul. Wrocławska 5 68-200 Żary

tel/fax 068 479 43 83

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Poradnia czynna: pon.-pt.od 7.30 do 18.00, Sekretariat czynny: pon.-pt. od. 8.00 do 15.00

 

ul. Pokoju 1c 68-300 Lubsko

tel/fax 68 459 77 33 - 34

e-mail: pplubsko@powiatzarski

Poradnia czynna: pon.- pt. od 7.30 do 18.00, Sekretariat czynny:  pon. - pt. od 8.00 do 12.00

 

Nie czekaj, ale zapobiegaj! Wszystkie nasze badania, porady, konsultacje, terapie są - BEZPŁATNE.

Więcej…