W skład Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego wchodzą:

 

mgr Lucyna Hoffmann-Czyżyk – dyrektor, psycholog, psychotraumatolog, biegły sądowy, trener, terapeuta EMDR, specjalizacja: pomoc w dziedzinie seksuologii, zarządzanie zasobami ludzkimi, terapia rodziny i diady małżeńskiej, choreoterapia, transterapia, profilaktyka uzależnień; wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej młodzieży i dorosłych oraz prowadzeniu autorskich warsztatów, treningów i grup wsparcia adresowanych do różnych grup zawodowych; autor wielu programów edukacyjnych, profilaktycznych i pomocowych, doświadczenie w koordynacji projektów zewnętrznych.

 

mgr Agnieszka Rutkowska– wicedyrektor, psycholog, pedagog, terapeuta pedagogiczny, diagnosta i terapeuta osób z autyzmem. Ukończone kursy m.in. z zakresu nadpobudliwości psychoruchowej, FASD, metod diagnostycznych dzieci z deficytami rozwojowymi w oparciu o diagnozę funkcjonalną, redukowania zachowań trudnych u osób z zaburzeniami rozwoju poprzez rozwijanie komunikacji funkcjonalnej, zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży, Szkołę dla Rodziców i Wychowawców, NVC – Komunikacji Opartej na Empatii. Doświadczenie w diagnozie i terapii dzieci w spektrum autyzmu oraz w procesie wsparcia ich rodziców.

 

w  Żarach:

 

mgr Emilia Lange – psycholog, pedagog, terapeuta Gestalt, edukator z zakresu seksuologii, psycholog w Ośrodku Adopcyjnym ŻAR Lubuskiego Ruchu na Rzecz Kobiet i Rodziny ŻAR w Żarach, prowadzi grupę wsparcia dla rodziców dzieci z ADHD

 

mgr Agnieszka Sadowy-Waszak – pedagog,  oligofrenopedagog, surdopedagog, edukator z zakresu seksuologii, kynoterapeuta. Prowadzi grupę wsparcia dla rodziców dzieci z ADHD

 

mgr Izabela Nowińska – psycholog i logopeda, pracuje przede wszystkim z dziećmi wymagającymi wczesnego wspomagania rozwoju, trener programu PRIAD, prowadzi przesiewowe badania słuchu i wzroku u dzieci i młodzieży, posiada  III stopień języka migowego z prawem nauczania języka migowego, terapeuta Psychostymulacyjnej Metody Rozwoju Mowy i Myślenia DYNA-LINGUA, terapeuta eeg-biofeedback, posiada duże doświadczenie w prowadzeniu programów profilaktycznych i terapeutycznych kierowanych do rodziców i dzieci, w tym m.in. warsztatów umiejętności wychowawczych i grup wsparcia dla rodziców dzieci najmłodszych

 

mgr Joanna Myśliwa – pedagog/ oligofrenopedagog/diagnosta i terapeuta SI – ukończone studia podyplomowe I i II stopnia, autorka i realizatorka programu profilaktycznego  „Pokoloruj mój świat”, pracuje przede wszystkim z dziećmi wymagającymi wczesnego wspomagania rozwoju

 

mgr Jolanta Ksiądzyna - psycholog, tyflopedagog, posiada duże doświadczenie w diagnozowaniu problemów w nauce i emocjonalnych dzieci w wieku szkolnym oraz terapii dzieci i rodzin, posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej młodzieży i osób dorosłych w nurcie Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, prowadzeniu warsztatów, treningów i grup wsparcia dla rodziców i nauczycieli oraz programów profilaktycznych kierowanych do dzieci i młodzieży, współautorka i realizatorka programu profilaktycznego "Wyloguj się życia".

 

mgr Jadwiga Wilczewska – mgr rehabilitacji ruchowej, pedagog, w swojej pracy wykorzystuje następujące metody: masaż Shantala, Kinezjologię Edukacyjną P.Denisona, choreoterapię, terapię neurobiologiczną, Metodę Ruchu Rozwijającego W.Sherborne

 

mgr Martyna Kasperowicz - psycholog, diagnosta i terapeuta osób z autyzmem, oligofrenopedagog; ukończyła kursy z zakresu Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Treningu Umiejętności Społecznych, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, NVC – Komunikacji Opartej na Empatii; posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami rozwojowymi.

 

mgr Agnieszka Dobroczyńska - psycholog, zajmuje się diagnozowaniem trudności szkolnych oraz poradnictwem psychologicznym dla młodzieży i rodziców, pracuje głównie z młodzieżą w kl. IV-VIII szkoły podstawowej

 

mgr Małgorzata Niżnik – logopeda, neurologopeda, pedagog, tyflopedagog, terapeuta pedagogiczny,  terapeuta Psychostymulacyjnej Metody Rozwoju Mowy i Myślenia DYNA-LINGUA,

 

mgr Paweł Ferdynus – doradca zawodowy, pedagog, terapeuta pedagogiczny, zajmuje się głównie badaniami predyspozycji zawodowych uczniów 

 

mgr Emilia Stachów – psycholog, doradca zawodowy, od wielu lat w swojej pracy zawodowej prowadzi zajęcia aktywizujące do wyboru zawodu przeznaczone dla młodzieży jak również zajęcia z zakresu orientacji zawodowej dla najmłodszych, pomaga w planowaniu kariery i określaniu drogi zawodowej, a także nabywaniu podstawowych umiejętności z zakresu  pisania dokumentów aplikacyjnych, prowadzi poradnictwo indywidualne, w tym diagnozę predyspozycji zawodowych, posiada uprawnienia do stosowania wielu testów zawodowych, ma wieloletnie doświadczenie w pracy socjoterapeutycznej, prowadzi treningi antystresowe oraz zajęcia podnoszące efektywność uczenia się. Od kilku lat zajmuje się diagnozą i wspieraniem rozwoju dzieci zdolnych.

 

mgr Bożena Petryk – pedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny, pedagog w Ośrodku Adopcyjnym ŻAR Lubuskiego Ruchu na Rzecz Kobiet i Rodziny ŻAR w Żarach, doświadczenie w pracy z dziećmi uzdolnionymi oraz w pracy z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze

 

mgr Ewelina Wabel-Schmidt – psycholog, surdopedagog, psychodietetyk, kurs I stopnia języka migowego

 

mgr Barbara Pieszak – neurologopeda, surdopedagog, socjoterapeuta, kurs I stopnia języka migowego, specjalizuje się w diagnozowaniu i terapii dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz wadami słuchu i zaburzeniami  mowy.

 

mgr Iwona Kopczyńska – pedagog, socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny, posiada doświadczenie w diagnozowaniu problemów w nauce uczniów w wieku szkolnym, terapeutka funkcji poznawczych metodą Feuersteina -Instrumental Enrichment, ukończyła studia podyplomowe z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień, współautorka i realizatorka programu profilaktycznego "Wyloguj się życia".

 

mgr Anna Słociak – pedagog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, posiada duże doświadczenie w prowadzeniu programów profilaktycznych i terapeutycznych kierowanych do rodziców i dzieci, w tym m.in. warsztatów umiejętności wychowawczych i grup wsparcia dla rodziców dzieci.

 

mgr Katarzyna Wałdoch-Dworak- psycholog z przygotowaniem pedagogicznym, posiada wieloletnie doświadczenie w diagnozie klinicznej; terapeuta dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym, specjalizuje się w diagnozie przyczyn trudności w nauce oraz zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży; realizator programu promocji zdrowia i profilaktyki uniwersalnej Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej dla dzieci 8-12 lat.

 

mgr Aneta Kochanowicz - pedagog, specjalista w zakresie doradztwa pedagogiczno-psychologicznego, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, specjalista z zakresu socjoterapii i resocjalizacji;  doświadczenie w pracy z dziećmi mającymi trudności w nauce jak i sprawiającymi trudności wychowawcze.

 

mgr Kaja Soroko – psycholog; ukończone studia podyplomowe i kursy: Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia; Trening Umiejętności Społecznych w stopniu I i II; Trening Zastępowania Agresji; doświadczenie w pracy z dziećmi w różnym wieku szkolnym oraz przedszkolnym, w tym z zaburzeniami rozwojowymi, w zakresie diagnozowania i terapii trudności szkolnych, emocjonalnych i społecznych; udzielanie poradnictwa psychologicznego.

 

 

  

w Lubsku:

 

mgr Maja Bieszczak – oligofrenopedagog, socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny, doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualna, realizator warsztatów „Szkoła dla rodziców i wychowawców” oraz „Rodzeństwo bez rywalizacji”

 

mgr Edyta Chmiel – Opalińska - psycholog, psychoterapeuta w nurcie systemowym, z doświadczeniem w pracy indywidualnej i grupowej, coach, socjoterapeuta, prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży oraz rodzin

 

mgr Aleksandra Palcat – – psycholog, socjoterapeuta oraz oligofrenopedagog, zajmuje się przede wszystkim diagnozą oraz terapią dzieci i młodzieży, realizator m.in.: ogólnopolskiego programu: „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.

 

mgr Justyna Sommerfeld - pedagog; oligofrenopedagog; surdopedagog; doradca zawodowy. Opieka nad dzieckiem do lat 7. Poradnictwo indywidualne oraz diagnoza predyspozycji zawodowych, zainteresowań i preferencji. Poradnictwo grupowe - zajęcia aktywizujące do wyboru zawodu, jak również z zakresu orientacji zawodowej dla uczniów szkół ponadpodstawowych (planowanie kariery i określanie drogi zawodowej).Terapia pedagogiczna (w tym zajęcia z kinezjologii edukacyjnej), terapia EEG – Biofeedback oraz terapia metodą AVS – za pomocą Proteus psychowalkmana). Ponadto realizator warsztatów dla rodziców i wychowawców („Szkoła dla rodziców i wychowawców” cz.I) oraz realizator Programu Profilaktyki Zdrowia Psychicznego „Przyjaciele Zippiego”.

 

mgr Paulina Kluwak - psycholog, oligofrenopedagog, pedagog resocjalizacyjny, terapeuta ręki, realizator ogólnopolskiego programu rekomendowanego przez MEN „Szkoła dla rodziców i wychowawców cz. I”, realizator programu promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”, w swojej pracy wykorzystuje m.in. elementy Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Kinezjologii Edukacyjnej, alternatywne
i wspomagające metody komunikacji – gesty i symbole Makatonu.

 

mgr Małgorzata Wójtowicz – pedagog,  terapeuta pedagogiczny, prowadzi Treningi Zastępowania Agresji, realizator ogólnopolskiego programu rekomendowanego przez MEN „Szkoła dla rodziców i wychowawców cz. I” , realizator programu „Przyjaciele Zippiego”, terenowy trener do przeprowadzenia szkoleń Baterią 8, Baterią 10-12, Baterią GIM dla szkolnych specjalistów (psycholog, pedagog szkolny, terapeuta pedagogiczny) – do wstępnej diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się (dysgrafia, dysortografia, dysleksja)

 

mgr Krzysztof Kaczmarek – neurologopeda, pedagog specjalny

 

mgr Agnieszka Daniłkiewicz 

-  pod koniec 2020 roku odeszła nasza Koleżanka, pedagog, pasjonatka pracy z młodzieżą, dobry Człowiek. W naszych sercach pozostanie na zawsze.