Nauczyciele dzieci w wieku od 0 – 6 roku życia:

 • Bariery komunikacyjne w relacjach nauczyciel-dziecko, nauczyciel-rodzic
 • Przemoc wobec dziecka
 • Rozwój mowy dziecka
 • Funkcjonowanie dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Nieprawidłowości w rozwoju emocjonalnym/społecznym/poznawczym dziecka w wieku przedszkolnym

 

Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych: 

 • Wspomaganie pracy nauczycieli w planowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci z opiniami i orzeczeniami
 • Praca z uczniem zdolnym
 • Praca z uczniem z ADHD
 • Agresja - nowe oblicza
 • Depresja i samobójstwa wśród dzieci i młodzieży
 • Funkcjonowanie ucznia z całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Nieprawidłowości w rozwoju emocjonalno-społecznym uczniów
 • Tworzenie pozytywnych relacji z uczniem - warsztaty dla początkujących nauczycieli
 • Budowanie pozytywnych relacji nauczyciel – uczeń; nauczyciel – rodzic
 • Komunikacja z rodzicami
 • Praca z uczniami z zaburzeniami mowy

 

Ponadto na terenie Zespołu Poradni funkcjonują:

 • Grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych – szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe – Żary, Lubsko 
 •  „Szkoła dla rodziców i wychowawców.” - Lubsko
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców – Żary
 • Program zajęć wspierających zdolności dla uczniów klas IV – VI -  Żary
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju - Żary
 • Grupy wsparcia dla rodziców dzieci z wadą słuchu - Żary
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci słabowidzących - Żary
 • Grupa wsparcia dla doradców zawodowych - Żary
 • „Trening zastępowania agresji” - Lubsko
 • „Dymek nie popłaca”- autorski program profilaktyczny dla uczniów VII –VIII - Lubsko
 • Autorskie programy zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne dla dzieci przedszkolnych - Lubsko  
 • Autorskie programy zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów klas I-V - Lubsko